GROOVE RATCHADA - RAMA 9

27.98%
 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2563

ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ได้รับอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว46.98 %
งานโครงสร้าง
  • งานเสาเข็มสบันไฟล์ แล้วเสร็จ 100%
  • ระบบป้องกันดินพัง 100%
  • อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างฐานราก ZONE ที่ 3 และงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 6 ZONE 1 และ 2 
4.04 %
งานติดตั้งระบบ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

0 %
งานสถาปัตยกรรม